| Qui som

En el mes de Setembre de 2021 s’ha posat en marxa el projecte ULTREIA Centre Terapèutic i de Formació a la ciutat de Terrassa. Es tracta d’un centre que cerca contribuir en la millora de la qualitat de vida dels infants i joves que presenten un trastorn en el seu desenvolupament, així com a llurs famílies, sent centre de referència en el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA). Les impulsores de la creació d’aquest centre són les psicòlogues Patricia Romarís Albarral i la Míriam Olivella Bartlett.

| L'equip

Els valors sobre els quals sostenim la nostra pràctica són:

ultreia passadis

Respecte de les característiques singu- lars de cada individu, de les seves preocupacions, necessitats, fortaleses i ex- pectatives.

Compromís per vetllar per la integritat física i moral de totes les persones implicades en els processos de diagnòstic o tera- pèutics, garantint les cures que puguin mi- llorar la seva percepció de benestar.

Treball en equip Der tal de dotar de co- herència totes les mesures realitzades tan dins del centre com entre els diferents contextos en els quals es desenvolupi l’infant/jove i la seva familia.

Tracte proper amb totes les famílies i professionals que tinguin relació amb el centre.

Rigorositat metodológica en les pràctiques clíniques basades en l’evidència, dutes a terme per professionals degudament formades.

Actualització i millora constant per part de les professionals en l’àmbit de formació d’anàlisi dels processo5 inherents a la pràctica terapèutica per tal de cercar l’exceI•Iència en l’atenció oferta.