POLÍTICA DE PRIVACITAT

Consentiment informat per al tractament de dades personals: De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica en matèria. de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament Europeu (CE) 679/2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95 /46/CE, us informem que les dades que consenteix expressa, lliurement i voluntàriament a compartir amb nosaltres, en concret (1) el vostre nom i cognoms, (2) el vostre número de telèfon, (3) la vostra adreça postal, (4) ) la seva adreça de correu electrònic i (5) qualsevol altra dada que fos comunicada mitjançant el formulari web habilitat a aquest efecte, seran incorporades per al seu tractament, segons correspongui en funció del motiu de tal tractament, a un dels dos següents fitxers mixtos titularitat de la ULTREIA.cat(d’ara endavant, “ULTREIA”), amb NIF: 47721329D, que porten per nom, respectivament, “Clients” o Proveïdors” segons apliqui , així com que aquests fitxers estan degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades i que contenen una base de dades de caràcter personal que seran utilitzades pel titular per tal de gestionar correctament els productes i/o serveis oferts des de la següent pàgina web: www.ULTREIA.cat (d’ara endavant, la “ULTREIA”). Així doncs, mitjançant l’ús de la Pàgina Web, vostè accepta expressament, de forma lliure i inequívoca, que les dades personals anteriorment enumerades siguin tractades per part d’ULTREIA les finalitats següents:
  • Gestionar la prestació dels serveis oferts per ULTREIA des de la Pàgina Web.
  • Informar sobre notícies relatives als nostres serveis.
  • Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat que ens permetin millorar els nostres serveis i tecnologia.
  • Enviar comunicacions comercials sobre els productes i/o serveis d’ULTREIA, sempre que doni el seu consentiment mitjançant la marcació de la casella corresponent.
  • El caràcter de les dades recollides és de caràcter preceptiu per a la realització de les finalitats esmentades amb anterioritat, per la qual cosa la negativa a proporcionar-les comportarà la impossibilitat per part seva d’adquirir els béns i/o serveis relacionats amb aquests. /li>
Exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició: Així mateix, us recordem que, tot moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades. Per això, haurà de cursar una comunicació d’acord amb algun dels mètodes següents:
  1. a) Comunicació escrita a l’adreça especificada a continuació, incloent nom, cognoms, domicili a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI de l’interessat o del seu representant legal (en aquest darrer cas, també còpia del document acreditatiu de la representació), així com la pròpia petició en què es concreti la sol·licitud:
ULTREIA.CAT Passeig Lluís Muncunill 38, Terrassa 08225. Local 3
  1. b) Comunicació telemàtica al correu electrònic del titular del fitxer, info@ULTREIA.com indicant a l’assumpte del correu la fórmula “Exercici Drets ARCO (LOPD)” i adjuntant tota la documentació esmentada a l’apartat a) anterior.< /li>
Igualment, us preguem que tingueu en compte els següents extrems: – Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats als apartats anteriors, se’n requerirà l’esmena. – Pel que fa al dret d’accés, només se’n denegarà l’exercici quan la sol·licitud no compleixi els requisits especificats als aparells anteriors i no s’acrediti cap interès legítim a aquest efecte. – Pel que fa al dret de cancel·lació, no es podran atendre plenament les sol·licituds mentre els usuaris mantinguin la seva relació (ja sigui comercial o laboral) amb ULTREIA (a excepció dels que s’estiguessin tractant exclusivament amb finalitats publicitàries i/o d’enviament de comunicacions comercials). – No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets esmentats. Mesures de seguretat: ULTREIA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals tractades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En concret, s’han adoptat mesures que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat (entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades), la integritat (entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat) i la disponibilitat (entesa com la garantia daccés al sistema dinformació per la sol· licitud dun usuari autoritzat). Consentiment per enviar informació promocional: ULTREI Podrà fer servir la informació personal obtinguda a partir de la Pàgina Web per enviar comunicacions i informació promocional (ja sigui a través de mitjans tradicionals, correu electrònic i/o a través de SMS) sobre productes i/o serveis comercialitzats per ULTREIA sempre que marqui la casella corresponent. En qualsevol cas, podreu oposar-vos en tot moment a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials; per això, haurà de cursar una comunicació d’acord amb algun dels mètodes següents:
  1. a) Comunicació escrita a l’adreça especificada a continuació, incloent-hi el correu electrònic i/o número de telèfon i la fórmula “DONAR DE BAIXA”:
  ULTREIA.CAT Passeig Lluís Muncunill 38, Terrassa 08225. Local 3 +34 937 351 392 +34 696 840 060
  1. b) Comunicació telemàtica al correu electrònic del titular del fitxer, info@ultreia.cat indicant a l’assumpte del correu la fórmula “DONAR DE BAIXA ” i adjuntant tota la documentació esmentada a l’apartat a) anterior.
Enllaços a altres pàgines web: La pàgina web podria contenir enllaços a altres pàgines web o fòrums socials que puguin ser interessants per als usuaris. ULTREIA no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut de les pàgines web esmentades, en les condicions d’ús que es fixin-hi. En cas de dubtes, qüestions o recomanacions sobre la nostra Política de Privadesa, podeu adreçar-vos a través de correu electrònic a la següent adreça: info@ultreia.cat